DOŚWIADCZENIE

Pracownia badawcza AD REM Elżbieta Stosio - Sielach działa od czerwca 2017 roku choć doświadczenie w branży badawczej zdobywałam już od czasu studiów magisterskich na kierunku socjologia, ukończonych w 2006 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie,a później w trakcie pracy w agencji badawczej Public Profits Sp. z o.o.


Szczególnie interesującym dla mnie kierunkiem rozwoju jest projektowanie i ewaluowanie usług, w związku z czym w 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe Projektowanie usług na Uniwersytecie SWPS. Inną fascynującą mnie dziedziną jest prowadzenie badań opinii pracowników i wykorzystywanie ich w celu budowania skutecznych i odpowiednio zmotywowanych kadr przedsiębiorstw i instytucji.

Konsorcjum firm Pracownia badawcza AD REM Elżbieta Stosio - Sielach i Piotr Fuchs - zrealizowało m.in. następujące projekty:

- na zlecenie Urzędu Miasta Radomia: Ewaluację zewnętrzną ex-post innowacji społecznych zrealizowanych w ramach projektu pn. „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Gminy Miasta Radomia, IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje Społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: Rozszerzone badanie potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie: Badania wpływu projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na rozwój instytucjonalny polskich placówek edukacyjnych,

- na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy: Ewaluację Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 oraz opracowanie Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021,

- na zlecenie Fundacji Centrum Innowacji FIRE: Badanie w ramach realizacji projektu pt.: „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” finansowanego ze środków Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W trakcie dotychczasowej pracy badawczej:

- zaprojektowałam i przeprowadziłam ponad 100 wywiadów indywidualnych (IDI) i grupowych (FGI) oraz kilkadziesiąt badań ilościowych (CAWI, PAPI itp.), - brałam udział w ponad 60 projektach badawczych - badaniach społecznych, marketingowych, ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie jednostek administracji samorządowej, rządowej, uczelni, NGO, MŚP i in., częścią z nich kierowałam.


Zapraszam do współpracy! Elżbieta Stosio - Sielach


RECENT POSTS

FEATURED POSTS

Posty już wkrótce
Cierpliwości...

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon

KONTAKT

AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach

ul. Macieja Palacza 120e/3

60-278 Poznań

ela.stosio@pracowniabadawcza.com

www.pracowniabadawcza.com

NIP: 5090004606 

REGON: 367330658